REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

corsahairshop.pl

___________________________

Drogi Kliencie!

Bardzo mi miło, że zdecydowałeś się
zrobić zakupy w moim Sklepie.

Zapoznaj się proszę z poniższym
Regulaminem i zasadami sprzedaży, które obowiązują Ciebie i mnie podczas
robienia zakupów.

Pamiętaj także, że w razie pytań i
wątpliwości, możesz skontaktować się ze mną poprzez dane wskazane w
Regulaminie.

Poniższy regulamin obowiązuje dla
zakupów od dnia 1 stycznia 2023 r. Jeśli chcesz zobaczyć poprzednie wersje
regulaminu aktywne linki do tych wersji znajdziesz na samym dole dokumentu.

SPIS TREŚCI

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I
DANE KONTAKTOWE  2

§2 DEFINICJE  4

§3 MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE  6

§4 TOWARY I/LUB TREŚCI CYFROWE LUB USŁUGI CYFROWE
DOSTĘPNE W SKLEPIE  7

§5 PRZEDSPRZEDAŻ TOWARÓW, TREŚCI CYFROWYCH LUB USŁUG
CYFROWYCH   8

§6 SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ NA TOWARY  9

§7 CENY TOWARÓW I FORMY PŁATNOŚCI 10

§8A DOSTAWY TOWARÓW – KOSZTY, FORMY I TERMINY  12

§8B DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWYCH LUB USŁUG CYFROWYCH   13

§9 ZMIANY I AKTUALIZACJE TREŚCI CYFROWYCH LUB USŁUG
CYFROWYCH 14

§10 USŁUGI CYFROWE – ZAWARCIE UMOWY, KONTO KLIENTA,
NEWSLETTER  15

§11A PROCEDURA REKLAMACJI DOTYCZĄCA TOWARÓW   17

§11B PROCEDURA REKLAMACJI DOTYCZĄCA TREŚCI CYFROWYCH
LUB USŁUG CYFROWYCH   20

§12 GWARANCJA I SERWIS TOWARÓW   22

§13 ODSTĄPIENIE OD UMOWY  23

§14 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
ZAWODOWYCH   27

§15 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA
PRAWACH KONSUMENTA  28

§16 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, LICENCJA, PRAWA AUTORSKIE  29

§17 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES  31

§18 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW  I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ   34

§19 OPINIE – FUNKCJONOWANIE W RAMACH SKLEPU/ STRONY  35

§20 POSTANOWIENIA KOŃCOWE  36

ZAŁĄCZNIK nr 1 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W
PRZYPADKU KONSUMENTA  38

ZAŁĄCZNIK nr 2 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W
PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA  40

ZAŁĄCZNIK nr 3 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
W PRZYPADKU KONSUMENTA  42

ZAŁĄCZNIK nr 4 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA  44

 

 

 1. Sklep
  internetowy jest dostępny w domenie corsahairshop.pl i na
  odpowiednich podstronach po dokonaniu rejestracji oraz jest prowadzony
  przez Sprzedawcę.
 2. W
  przypadku reklamacji złożonego Zamówienia należy kontaktować się ze
  Sprzedawcą używając następujących danych kontaktowych:

      numer
telefonu: 600227270

      adres
e-mail: kontakt@corsahairshop.pl

      formularza
kontaktowego dostępnego w ramach Sklepu albo czatu (jeśli istnieją), zgodnie z
zasadami zawartymi w dalszej części niniejszego regulaminu.

 1. Klient
  może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu poczty
  elektronicznej, formularza kontaktowego albo czatu (innego komunikatora
  online) dostępnego w ramach Sklepu (jeśli istnieje). Środki te gwarantują
  zachowanie pisemnej korespondencji (forma dokumentowa) pomiędzy Klientem a
  Sprzedawcą z zachowaniem daty i godziny, spełniają wymogi trwałego nośnika
  oraz umożliwiają szybkie i efektywne kontaktowanie się Klienta ze
  Sprzedawcą.  
 2. Zasady
  korzystania oraz składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży Towarów oraz
  dokonywania reklamacji w ramach Sklepu określa niniejszy regulamin.  
 3. Sprzedawca
  udostępnia nieodpłatnie Klientowi lub Użytkownikowi Regulamin przed
  rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego. Klient może utrwalić
  treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób np. poprzez zapis na trwałym
  nośniku lub wydruk.
 4. Warunkiem
  skorzystania ze Sklepu oraz zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja
  postanowień niniejszego regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża
  zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać. 
 5. Sprzedawca
  jest odpowiedzialny za zgodność świadczenia z Umową.
 6. Informacje
  o Towarach  podane na stronach
  internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz
  ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie
  zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 7. W
  ramach korzystania ze Sklepu zabrania się dostarczania informacji o
  charakterze bezprawnym oraz w szczególności zabrania się:

a)            
rozsyłania i umieszczania w ramach Sklepu spamu;

b)            
dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez
przepisy prawa, w szczególności w ramach formularzy znajdujących się w Sklepie.

 1. Nakazuje
  się:

a)            
Korzystanie ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem
oraz przepisami prawa;

b)            
Korzystanie ze Sklepu w sposób niezakłócający jego
funkcjonowania;

c)             
Korzystanie z wszelkich treści zamieszczonych na
podstronach internetowych Sklepu wyłącznie w celu osobistego użytku, zgodnie z
udzieloną licencją (jeśli taka została udzielona).

 1. Klient
  nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając
  niepoprawnych danych osobowych.
 2. W celu
  usunięcia Konta Klienta należy pisemnie lub za pośrednictwem poczty
  elektronicznej poinformować Sklep o woli jego usunięcia.

 

Pojęcia
użyte w Regulaminie oznaczają:

1.    
Sprzedawca – Irena Nowik prowadząca działalność gospodarczą pod
firmą CORSA Irena Nowik pod adresem :16-050 Michałowo, ul. Młynowa 24,
NIP:9660694166 REGON 052229713 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

2.    
Klient lub Użytkownik –
osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą
prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca
Zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.

3.    
Konsument 
osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której
przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową.

4.    
Przedsiębiorca
na prawach konsumenta
– Przedsiębiorca dokonujący zamówienia Towarów
związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających
dla niego charakteru zawodowego, zgodnie z art. 7aa ustawy o prawach konsumenta
oraz art. 3855, art. 5564, art. 5565 i art.
5765 ustawy Kodeks cywilny.

5.    
Przedsiębiorca 
osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną,
której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca  we własnym imieniu działalność gospodarczą,
która korzysta ze Sklepu, a nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

6.    
Konto
konto Klienta lub Użytkownika założone na platformie internetowej Sklepu.

7.    
Regulamin
niniejszy Regulamin Sklepu.

8.    
Sklep
Internetowy lub Sklep
– sklep internetowy dostępny pod adresem corsahairshop.pl oraz na odpowiednich jego
podstronach za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać Zamówień i zakupów
określonych Towarów.

9.    
Towar
rzeczy ruchome zakupione lub dostępne w Sklepie. Towary są sprzedawane
odpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.

10.  Umowa Sprzedaży  lub Umowa
umowa sprzedaży Towaru i/lub dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej
zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu, na mocy której
Sprzedawca przenosi lub zobowiązuje się do przeniesienia własności Towarów na
Klienta i/lub do dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, w tym każdą
umowę, której przedmiotem są zarówno towary, jak i usługi.

11.  Umowa o świadczenie usług – oznacza
każdą umowę inną niż umowa sprzedaży Towarów, na mocy której Sprzedawca
świadczy lub zobowiązuje się do świadczenia usługi, w tym Usługi cyfrowej, na
rzecz Klienta.

12.  Umowa zawarta na odległość– umowa
zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron,
z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania
się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

13.  Zamówienie – czynność, oświadczenie
woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży i spełnienia
świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

14.  Formularz zamówienia – formularz
Sklepu, za pomocą którego, Klient może złożyć Zamówienie i zrealizować Umowę
Sprzedaży.

15.  Operator płatności – Bank PKO BP z
siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15 KRS: 0000026438.

16.  Dowód zapłaty – faktura lub paragon
wystawione zgodnie z Ustawą o podatku
od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami
prawa.

17.  Płatność – wpłata na
konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności
internetowych lub wpłata przy odbiorze Towaru- w zależności od wybranej formy
płatności i zamówionego Towaru.

18.  Cena – wartość wyrażona w jednostkach
pieniężnych, która Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Treść cyfrową,
Usługę cyfrową lub Towar, a w odniesieniu do Treści cyfrowych lub Usługi
cyfrowej – także cyfrowe odwzorowanie wartości.

19.  System – zespół współpracujących ze
sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i
przechowywanie, a także wysyłanie
i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla
danego rodzaju sieci urządzenia końcowego (Internet).

20.  Środowisko cyfrowe – sprzęt
komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Klienta
w celu uzyskania dostępu do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, lub w celu
korzystania z nich. Minimalne wymagania techniczne zostały wskazane przez
Sprzedawcę w niniejszym regulaminie.

21.  Dni robocze – dni tygodnia od
poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

22.  Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z
dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze
zm.), dalej jako Ustawa.

23.  Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23
kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny.

24.  RODO – oznacza Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

25.  Ustawa o ochronie danych osobowych
ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz.
1000 z późn. zm.).

26.  Ustawa o świadczeniu usług drogą
elektroniczną
 – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), dalej jako UŚUDE.

27.  Ustawa Prawo telekomunikacyjne – ustawa
z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800 z
późn. zm.), dalej jako Prawo Telekomunikacyjne.

28.  Ustawa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych
– ustawa z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z
2022 r. poz. 2509), dalej jako Prawo autorskie.

 

 

 1. Klient
  może korzystać z udostępnionych funkcji Sklepu internetowego w sposób
  zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób
  niezakłócający funkcjonowania Sklepu internetowego oraz innych Klientów.

2.    
Do
skorzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania
Zamówień na Towary potrzebne są:

a)   
dostęp
do Internetu z umożliwiającego to urządzenia typu komputer stacjonarny, laptop,
inne urządzenie przenośne, w tym także sprzęt umożliwiający komunikację i
wypełnianie niezbędnych formularzy w ramach Sklepu, np. sprawna klawiatura;

b)   
odpowiednio
skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca m.in.
pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari,
Google Chrome oraz umożliwiająca przeglądanie stron internetowych;

c)   
aktywne
i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail (Sprzedawca zaleca, aby Klient
sprawdził, czy maile z domeną sprzedawcy z jego adresu e-mail nie trafiają do
skrzynki „spam”, „oferty” lub innej niż „główne /odebrane”. Sprzedawca nie ma
na to wpływu i jest to zależne od ustawień skrzynki e-mail Klienta i/lub
dostawcy używanej skrzynki e-mail).

3.    
Sprzedawca
zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub
zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz przez
nieuprawnione osoby trzecie.

 1. Sprzedawca
  podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego
  funkcjonowania Sklepu, m.in. korzysta z odpowiednich narzędzi, które mają
  to umożliwić, albo usług podmiotów trzecich.

 

1.    
W Sklepie dostępne są następujące Towary:

a)    
Kosmetyki do pielęgnacji włosów,

b)   
Kosmetyki do stylizacji włosów,

c)    
Akcesoria do pielęgnacji i stylizacji włosów,

d)   
Wyposażenie salonów fryzjerskich.

2.     W
ofercie Sklepu są również Towary wykonywane na indywidualne zamówienie Klienta.

3.    
Klient chcący dokonać indywidualnego Zamówienia,
powinien skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem e-mail wskazanym w
niniejszym Regulaminie.

4.    
Po uzgodnieniu parametrów i cech Towaru z Klientem
zostanie on przygotowany na jego indywidualne zamówienie.

5.    
Proces zamówienia Towaru indywidualnego zostanie
uzgodniony odrębnie z Klientem.

6.    
Sprzedawca zwraca uwagę na kwestie wyłączenia prawa do
odstąpienia od Umowy w przypadku Towarów na indywidualne zamówienie, które to
są opisane w niniejszym regulaminie.

7.    
Sprzedawca w ramach Sklepu może także udostępniać
Treści lub Usługi cyfrowe nieodpłatne np. możliwość zapisu na newsletter czy
prowadzenie Konta Klienta.

8.    
Dostarczenie Treści cyfrowych
lub Usług cyfrowych nieodpłatnych odbywa się na zasadach opisanych w niniejszym
regulaminie, a dotyczących Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych odpłatnych
i/lub dostępnych w Sklepie albo według zasad opisanych w odrębnym regulaminie
lub usług lub na odrębnej podstronie dotyczących tych treści. Treści cyfrowe
lub Usługi cyfrowe nieodpłatne mogą zostać udostępnione użytkownikowi lub
Klientowi także odpłatnie na zasadach opisanych w odrębnym regulaminie lub w
opisie tych treści lub usług. 

 1. Sprzedawca
  dokłada wszelkich starań, aby Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe były
  zgodne z najwyższymi standardami, a tym samym z Umową zawartą z Klientem.
  W tym celu dba o ich jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność,
  interoperacyjność, dostępność wsparcia technicznego, właściwy i konkretny
  opis oferty oraz zapewnia ich aktualizacje, jeśli jest to konieczne i
  wymagane przepisami prawa czy rozwijającą się technologią, albo chce
  poprawić ich jakość.

 

1.    
Sprzedawca może również
prowadzić przedsprzedaż wybranych Towarów.

2.    
Przedsprzedaż umożliwia
złożenie Zamówienia przed premierą (sprzedażą dostępnych Towarów w Sklepie)
Towarów w cenie specjalnej, zazwyczaj niższej niż cena docelowa.

3.    
Przedsprzedażą mogą zostać
objęte Towary nowe i cechujące się małą dostępnością, lub takie, które dopiero
ukażą się w Sklepie.

4.    
Termin dostępności Towarów objętych przedsprzedażą wynosi 14
dni i znajduje się w ich opisie.

5.    
Przedsprzedaż może być
łączona z innymi promocjami.

6.    
Zakupione podczas
przedsprzedaży Towary są realizowane (np. dodawane na Konto Klienta) w
kolejności dokonanych Zamówień.

 

 1. Klient
  może dokonać zakupu Towaru poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej
  podstrony Sklepu. Klient może dokonać wyboru wśród różnych wariantów
  Towaru w różnych cenach (o ile taka możliwość jest wyraźnie wskazana w
  opisie Towaru).
 2. Po
  dokonaniu wyboru Towaru, celem dokonania zakupu Klient powinien podejmować
  kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu.
  Klient powinien w pierwszej kolejności kliknąć w przycisk „Dodaj do
  koszyka” pokazany wraz z ceną i opisem Towaru, w wyniku czego wybrany
  Towar zostanie dodany do koszyka zakupowego. Następnie, może dokonać
  dalszych zakupów lub kliknąć w przycisk „Zobacz koszyk”, a następnie
  kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy” i sfinalizować zakup na kolejnej
  stronie.
 3. Klient
  ma możliwość wpisania kodu rabatowego, jeśli taki posiada w polu o nazwie
  „Kody rabatowe”. Następnie, po wpisaniu kodu rabatowego i kliknięciu w
  przycisk „Aktywuj” cena odpowiednio ulegnie modyfikacji. Klient może też
  wpisać kod rabatowy w kolejnym kroku, tj. składania Zamówienia.
 4. Klient
  może następnie przeliczyć koszty koszyka i przejść do płatności poprzez
  kliknięcie przycisku „Przejdź do kasy”.
 5. Celem
  złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta w formularzach
  następujących danych:

a)   
imienia
i nazwiska oraz opcjonalnie nazwy firmy,

b)   
adresu
(kraj, ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto),

c)    
numeru
telefonu,

d)   
adresu
e-mail,

e)   
akceptacja
Regulaminu poprzez zaznaczenie okienka. Akceptacja jest niezbędna do dokonania
i sfinalizowania Zamówienia.

f)     
wyrażenie
zgody na realizację zamówienia przez Sklep poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję
i płacę”, który wskazuje na konieczność zapłaty za Zamówienie.

 1. Klient może wskazać
  także inny adres do wysyłki poprzez zaznaczenie checkboxa „Wysłać na inny
  adres?” i wskazanie właściwych danych po przekierowaniu
  na odpowiednią podstronę.
 2. Klient może także
  opcjonalnie złożyć uwagi do Zamówienia, np. dodatkowe informacje o
  dostarczeniu przesyłki.
 3. W
  procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru
  co do formy płatności za zamówione Towary, z obecnie dostępnych w Sklepie.
 4. W
  trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję
  i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych
  osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Towarów, jak
  również co do formy płatności.
 5. Klient
  dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, ma świadomość, iż
  zawarcie Umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy
  zapłaty.
 6. Wysłanie
  przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia
  ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego regulaminu.
 7. Klient
  dokonuje zapłaty poprzez wybór jednej z form płatności, dostępnej w
  Sklepie, a następnie dokonuje wpłaty.
 8. Fakt
  dokonania zakupu potwierdzony jest e-mailem wysłanym na adres mailowy
  podany przez Klienta w formularzu Zamówienia.
 9. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z
  chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 12
  niniejszego paragrafu. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w
  treści zgodnej z Regulaminem.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do
  nierealizowania Zamówienia w przypadku:

a)   
nieprawidłowego/niekompletnego
wypełnienia formularza Zamówienia (brak wszystkich danych potrzebnych do
realizacji Zamówienia),

b)   
nieotrzymania
wpłaty w terminie 3 dni od złożenia Zamówienia (w przypadku wyboru opcji
płatności przelewem).

 

 

 1. Ceny podane w Sklepie są
  podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT lub
  inne podatki, jeśli są wymagane przez przepisy prawa np. podatek akcyzowy).
 2. Sprzedawca nie stosuje mechanizmów indywidualnego
  dostosowywania cen w Sklepie na podstawie zautomatyzowanego podejmowania
  decyzji.

 

3.     
Sprzedawca zastrzega
sobie prawo do zmiany cen Towarów prezentowanych w Sklepie, wprowadzania nowych
Towarów
, wycofywania Towarów, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także
czasowego oferowania Towarów,
Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na
Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze
zmian. Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danego Towaru.

4.     Czas trwania każdej promocji jest
ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się. Szczegóły promocji zawarte są w
jej opisie na stronie lub podstronach Sklepu albo w regulaminie danej promocji.

5.     W każdym przypadku informowania o
obniżeniu ceny Towaru,  obok informacji o
obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie
danego Towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

6.      Jeżeli dany Towar jest oferowany do sprzedaży
w Sklepie internetowym w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o
obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie
danego Towaru, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego
Towaru w sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

7.     W przypadku Towarów, które ulegają
szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności, obok informacji o
obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia informację o cenie sprzed pierwszego
zastosowania obniżki, z zastrzeżeniem, że terminy, o których mowa w ust. 5 i 6,
nie mają zastosowania.

8.     Sprzedawca korzysta z narzędzi
zewnętrznych dostawców, aby zrealizować wymagania w zakresie cen, promocji i
obniżek oraz ich prezentacji na stronie i podstronach Sklepu.

9.     Klient może wybrać następujące
formy płatności za zamówione Towary :

a)     przelewem bankowym – płatne
bezpośrednio na konto Sprzedawcy. W tym celu proszę skontaktować się ze
Sprzedawcą na dane kontaktowe podane
w Regulaminie;

b)    przelewem elektronicznym –
płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy
za pośrednictwem systemu Przelewy24 – na przelewie w polu „Tytułem” prosimy
podać co najmniej numer Zamówienia;  

c)     za pobraniem – płatne przy
odbiorze Towaru. Towar zostanie wydany
po otrzymaniu płatności przy odbiorze;

4.    
W przypadku płatności
elektronicznych Towar zostanie wysłany po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu/
płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy. To samo dotyczy Treści cyfrowych lub
Usług cyfrowych odpłatnych, jeśli są oferowane w ramach Sklepu.

5.     Do każdego Zamówienia wystawiany
jest dowód zakupu tj. paragon lub faktura (imienna lub na firmę, jeśli zostały
podane dane firmy i Klient zgłosi Sprzedawcy chęć otrzymania faktury w ten lub
inny skuteczny sposób) w wersji elektronicznej, która zostaje przesłana do
Klienta automatycznie, na co Klient niniejszym wyraża zgodę.

6.     Jeżeli Klient potrzebuje
wystawienia faktury VAT EU, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą podając
swój numer Zamówienia oraz dane do faktury. W przypadku błędnego wystawienia
faktury zostanie wystawiona faktura korekta.

 

 

1.    
Wysyłka Towaru nastąpi w terminie od 1 do 10 dni roboczych
od momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji.

2.    
Klient ma do wyboru następujące formy dostawy:

a)    
Przesyłka pocztowa

b)   
Paczkomaty

c)    
Przesyłka kurierska

d)   
Odbiór osobisty

3.    
Dostawy realizowane są
na terenie Polski.

4.    
Zamówienie zostanie zrealizowane pod wskazany w Formularzu
Zamówienia adres wysyłki.

5.    
Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do
piątku.

6.    
Koszty dostaw podane
są w momencie składania Zamówienia i przeliczania koszyka. Klient może się z
nimi zapoznać przed dokonaniem Zamówienia. 
Ceny Towarów nie zawierają cen dostawy, które doliczane są zgodnie z
aktualnym cennikiem Sklepu i/lub dostawców tych usług.

7.    
W przypadku wyboru przez Klienta płatności w formie
przedpłaty czas wysyłki Towaru liczy się od dnia uznania wpłaty na rachunku
bankowym Sprzedawcy.

8.    
Jeżeli przy zakupie Klient wybiera płatność w formie
przedpłaty to zobowiązuje się do niezwłocznej wpłaty środków na rachunek
bankowy Sprzedawcy. W razie braku wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy w
terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia w Sklepie (z wyłączeniem
sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy), Zamówienie ulega
anulowaniu.

9.    
W przypadku wyboru formy płatności za pobraniem – czas
realizacji Zamówienia liczony jest od momentu otrzymania od Sprzedawcy
wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie Zamówienia.

10.  Przyjmuje się, że
dzień zapłaty, to dzień uznania płatności na rachunku bankowym
Sprzedawcy. 

§8B DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWYCH LUB USŁUG
CYFROWYCH

1.      Sprzedawca dostarcza Klientowi
Treść cyfrową lub Usługę cyfrową niezwłocznie po zawarciu Umowy, chyba że coś
innego zostało wyraźnie zawarte w opisie lub ofercie Treści cyfrowej lub Usługi
cyfrowej. Dotyczy to przede wszystkim usługi newsletter dostępnej w ramach
Sklepu i pozostałych usług lub treści, które są opisane w niniejszym
regulaminie.

2.      Treść cyfrową uważa się za
dostarczoną w chwili, gdy Treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie
dostępu do Treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej, zostały udostępnione
Klientowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Klient wybrał
samodzielnie w tym celu, lub gdy Klient lub takie urządzenie, uzyskali do niej
dostęp.

3.      Usługę cyfrową uważa się za
dostarczoną w chwili, gdy Klient lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które
Klient wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp.

4.      Sprzedawca przesyła Klientowi
wiadomość e-mail, w której zamieszcza klikalny, aktywny link do Treści cyfrowej
lub Usługi cyfrowej wraz z instrukcją, lub dostarcza instrukcję pobrania Treści
cyfrowej lub Usługi cyfrowej (np. z poziomu Konta Klienta) w zależności od cech
i charakteru Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, a także możliwości
systemowych. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej
z Regulaminem.

5.      W przypadku, gdy Klient poda
nieprawidłowy e-mail, wpisze go błędnie albo nie zapewni warunków
dostarczalności wiadomości e-mail zgodnie z Regulaminem, ponosi
odpowiedzialność za brak dostarczenia Zamówienia Treści cyfrowej lub Usługi
cyfrowej. Zalecane jest, aby skontaktował się ze Sprzedawcą celem wyjaśnienia
sprawy i doprowadzenia do dostarczalności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej.

 

§9 ZMIANY I AKTUALIZACJE TREŚCI CYFROWYCH LUB
USŁUG CYFROWYCH

 

 1. Sprzedawca
  przez czas dostarczania Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarcza
  Klientowi aktualizacje i informuje o konieczności ich dokonania. Klient
  powinien dokonywać okresowych aktualizacji także urządzeń, z których
  korzysta, aby możliwe było korzystanie z Treści cyfrowych i Usług
  cyfrowych dostarczanych przez Sprzedawcę. Sprzedawca nie ponosi
  odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z
  Umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:

a)    
poinformował Klienta o aktualizacji i konsekwencjach
jej niezainstalowania;

b)   
niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja
aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez
Sprzedawcę.

 1. Sprzedawca
  może dokonać zmiany Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, która nie jest
  niezbędna do zachowania jej zgodności z Umową z następujących
  uzasadnionych przyczyn:

a)    
zmiany technologii związane z Treścią cyfrową lub
Usługą cyfrową,

b)   
zmiany w prawie lub dostosowanie Treści cyfrowych lub
Usług cyfrowych  do przepisów prawa, czy
innych wytycznych związanych z obowiązującym prawem,

c)    
zmiany stylistyczne nie mające charakteru
merytorycznego ale podnoszące jakość Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych,

d)   
zmiany w obszarze prowadzenia działalności gospodarczej
Sprzedawcy, w tym wyłączenia lub wprowadzenia nowych usług czy Towarów.

 1. Sprzedawca
  nie może dokonać zmiany Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych
  w sposób jednorazowy.
 2. Wprowadzane
  przez Sprzedawcę zmiany nie wiążą się z żadnymi kosztami po stronie
  Klienta.
 3. Jeśli
  zmiany miałyby istotnie i negatywnie wpłynąć na dostęp Klienta do Treści
  cyfrowej lub Usługi cyfrowej lub na korzystanie z nich, Sprzedawca
  poinformuje Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem o właściwościach i
  terminie dokonania zmiany oraz o prawie do wypowiedzenia Umowy bez
  zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany
  lub poinformowania o zmianie (jeśli nastąpiło to później niż ta zmiana).
 4. Sprzedawca
  może zapewnić Klientowi uprawnienie do zachowania Treści cyfrowych lub
  Usług cyfrowych bez dodatkowych kosztów w stanie niezmienionym.
 5. Sprzedawca
  informuje Klienta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanych zmianach,
  zazwyczaj poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail Klienta
  podany przy składaniu Zamówienia, z odpowiednim wyprzedzeniem. Klient jest
  uprawniony przekazać Sprzedawcy inny adres e-mail, kontaktując się z nim
  na dane podane w niniejszym regulaminie.

 

 

1.     Za pośrednictwem Sklepu,
Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta Usługi cyfrowe w postaci umożliwienia Klientowi
zawarcia Umowy ze Sprzedawcą drogą elektroniczną. Usługa ta świadczona jest
nieodpłatnie, w ramach ceny zapłaconej z tytułu złożenia Zamówienia.

2.     Sprzedawca świadczy również na
rzecz Klienta usługę w postaci dostarczania newslettera, jeśli Klient wyraził
na nią zgodę. Szczegóły dotyczące wysyłki newslettera, zapisu, rezygnacji z
jego otrzymywania opisane zostały w polityce prywatności lub w odrębnym
regulaminie dotyczącym tej usługi dostępnym w ramach Sklepu.

3.     Sprzedawca świadczy również na
rzecz Klienta usługę polegającą na rejestracji
i utrzymywaniu Konta oraz zapewnianiu Klientowi dostępu do Konta za pomocą
logowania, jeżeli Klient zdecydował się takie konto założyć. Usługa ta
świadczona jest na rzecz Klienta w ramach ceny zapłaconej za dany Towar, Treść
cyfrową lub inną Usługę cyfrową.

4.     W celu utworzenia Konta, niezbędne
jest spełnienie przez Klienta następujących wymagań:

a) posiadanie dostępu do sieci Internet,

b) posiadanie aktywnego konta e-mail, poprawnie
skonfigurowanego zgodnie z pozostałymi wymaganiami niniejszego regulaminu,

c) unikanie wtyczek typu AdBlock lub tym podobne,
które mogą zakłócać prawidłowe funkcjonowanie Sklepu i korzystania z niego oraz
z Usługi cyfrowej.

5.     W celu założenia indywidualnego
Konta Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny i zaakceptować
Regulamin, a następnie złożyć Zamówienie.

6.     Na podany przez Klienta adres
e-mail zostaną przesłane informacje związane z założeniem Konta oraz link
aktywacyjny umożliwiający ustalenie hasła. Po kliknięciu w niego i ustaleniu
indywidualnego hasła Konto zostaje utworzone, a Klient może z niego korzystać.

7.     Utworzenie indywidualnego Konta
jest konieczne do korzystania z Towarów a także wskazanych Treści cyfrowych lub
Usług cyfrowych.

8.     Z chwilą dokonania skutecznej
rejestracji Konta umowa o dostarczenie nieodpłatnej usługi cyfrowej polegającej
na utworzeniu i prowadzeniu oraz utrzymaniu Konta Klienta zostaje zawarta na
czas nieokreślony.

9.     Klient loguje się do Konta poprzez
adres e-mail lub login oraz hasło. W każdej chwili może też wygenerować nowe
hasło w przypadku zapomnienia lub utracenia poprzedniego. 

10.  W celu zapewnienia bezpieczeństwa
Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu Sprzedawca
podejmuje środki techniczne i organizacyjne służące zapobieganiu pozyskiwania i
modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione. Należą do nich
chociażby: stosowanie antywirusów, wsparcia pomocy technicznej, odpowiednich
zabezpieczeń technicznych narzędzi, z których korzysta i inne tym podobne.

11.  Sprzedawca nie ponosi
odpowiedzialności za brak zgodności Usługi cyfrowej z umową w zakresie, w jakim
poinformował Klienta o wymogach związanych z korzystaniem z usługi cyfrowej
przed zawarciem umowy o świadczenie usług cyfrowych w przypadku gdy Klient nie
spełnia tychże wymogów.

12.  Sprzedawca podejmuje działania w
celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania. Klient jest uprawniony
poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w
funkcjonowaniu Sklepu.

13.  Zabronione jest udostępnianie
danych Konta Klienta osobom trzecim oraz zakładanie kilku Kont przez jednego
Użytkownika.

14.  W wypadku Klientów będących Konsumentami Sprzedawca może
wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi cyfrowej i usunąć Konto
Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień w każdym czasie z
zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, z zachowaniem praw nabytych przez
Klienta przed rozwiązaniem umowy.

15.  W wypadku Klientów będących Konsumentami Sprzedawca  może
wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi cyfrowej w postaci prowadzenia Konta
Klienta i usunąć Konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania
Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów, w przypadku istotnego
i rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, tj. w
szczególności w przypadku, gdy Klient korzysta ze Sklepu i Konta w sposób
niezgodny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu i niezgodnie z
dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem Konta i Sklepu,  w sposób uciążliwy
dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy, kopiuje Towary, Treści cyfrowe i
Usługi cyfrowe Sprzedawcy lub udostępnia je podmiotom trzecim bez zgody
Sprzedawcy, podaje Sprzedawcy dane niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym,
nieprawidłowe, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, lub też narusza
lub próbuje naruszyć zabezpieczenia techniczne Sklepu i Konta w celu
niedozwolonego uzyskania dostępów do jego zasobów.
 

16.  Klient może rozwiązań Umowę o
świadczenie Usługi cyfrowej w postaci prowadzenia Konta Klienta w każdym
czasie, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia lub w trybie natychmiastowym
z ważnych powodów.

17.  Z kolei, w przypadku odstąpienia
od umowy przez Klienta Sprzedawca może uniemożliwić Klientowi dalsze
korzystanie z Usługi cyfrowej w postaci prowadzenia Konta Klienta, w
szczególności przez uniemożliwienie mu dostępu do tej Usługi cyfrowej lub przez
zablokowanie Konta Klienta.

18.  Wskutek usunięcia Konta przez
Sprzedawcę Klient traci dostęp do wszystkich zasobów dostępnych uprzednio na
jego Koncie.

19.  W celu usunięcia Konta Klient może
samodzielnie skasować istniejące Konto lub skontaktować się w tym celu ze
Sprzedawcą drogą elektroniczną na dane zawarte w niniejszym regulaminie.

20.  Sprzedawca informuje, że usunięcie
Konta Klienta może utrudnić lub uniemożliwić Klientowi korzystanie z Usługi
cyfrowej, np. śledzenie historii zamówień.

 

 

1.    
Sprzedawca
odpowiada wobec Klienta za niezgodność z Umową Sprzedaży Towarów zakupionych
przez Klienta, a także stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta.

2.     Sprzedawca ponosi odpowiedzialność
za brak zgodności Towaru z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i
ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru
do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby
działające w ich imieniu jest dłuższy.

3.     Sprzedawca może dokonać wymiany
Towaru, gdy Klient żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy Towaru,
gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w
sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych
kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych
kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z
umową.

4.     Przy ocenie nadmierności kosztów
uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku
zgodności Towaru z Umową, wartość towaru zgodnego z Umową oraz nadmierne
niedogodności dla Klienta powstałe wskutek zmiany sposobu lub odmowy
doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.

5.     Jeżeli Towar jest niezgodny z
Umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od
Umowy, gdy:

a)     Sprzedawca odmówił doprowadzenia
towaru do zgodności z Umową zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu;

b)    Sprzedawca nie doprowadził towaru
do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został
poinformowany przez Klienta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych
niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Klient
go nabył.

c)     brak zgodności Towaru z Umową
występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z
Umową;

d)    brak zgodności Towaru z Umową jest
na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy;

e)     z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności
wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym
czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

6.     Sprzedawca zwraca Klientowi kwoty
należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później
niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny.

7.     Klient nie może odstąpić od umowy,
jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak
zgodności Towaru z Umową jest istotny.

8.     Sprzedawca dokonuje naprawy lub
wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Klienta
o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta,
uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Klient go nabył. Koszty
naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu,
robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca. Klient udostępnia Sprzedawcy Towar
podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Klienta Towar na swój
koszt. Przedsiębiorca zawodowy jest zobowiązany dostarczyć Towar na swój koszt
do Sprzedawcy.

9.      Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie
niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy Klient może odstąpić od
Umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych
Towarów nabytych przez Klienta wraz z Towarami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie
można rozsądnie oczekiwać, aby Klient zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary
zgodne z Umową.

10.  W razie odstąpienia od Umowy Klient
niezwłocznie zwraca Towar Przedsiębiorcy na jego koszt. Przedsiębiorca zwraca
Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia
otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

11.  Reklamacja powinna zawierać dane
umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres
e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj
i datę wystąpienia wady) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku
otrzymania niekompletnej reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej
uzupełnienia.

12.  Reklamacja powinna zostać
przesłana na adres e-mail Sprzedawcy podany w niniejszym regulaminie.

13.  Sprzedawca ustosunkuje się do
kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i
poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego
reklamację lub w ten sam sposób, w który skontaktował się z nim Klient albo
inny, uzgodniony z Klientem sposób.

14.  Sprzedawca będzie przetwarzał dane
osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji i zgodnie z polityką
prywatności.

15.  Klient może skorzystać z
formularza reklamacji stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu, może
także skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie w celu zgłoszenia reklamacji
i uzyskania informacji na temat procesu jej rozpatrzenia.

16.  W przypadku Klienta będącego
Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta koszty reklamacyjne ponosi
Sprzedawca, w szczególności koszty dostarczenia Towaru do Sprzedawcy, jak i
ponownego odesłania go do Klienta przez Sprzedawcę.

17.  Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru
z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu 2 lat od tej
chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę,
jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową, który ujawnił się przed
upływem 2 lat od chwili dostarczenia Towaru istniał w chwili jego dostarczenia,
o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić
ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z Umową. Sprzedawca
nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Towaru
z Umową jeżeli brak ten podstępnie zataił.

18.  Zapisy niniejszego paragrafu
odnoszą się do Konsumenta i do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

 

1.  
Sprzedawca
ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Treści cyfrowej lub Usługi
cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich
dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili, stosownie do
przepisów Ustawy o prawach konsumenta.

2.  
Sprzedawca
dokłada wszelkich starań, aby Treści cyfrowe i Usługi cyfrowe były zgodne z
Umową i aby Klient mógł z nich korzystać zgodnie z Umową. W tym celu informuje w
sposób jasny i zrozumiały w niniejszym regulaminie Klienta o wszelkich
istotnych wymaganiach, również po stronie Klienta.

3.  
Jeżeli
Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z Umową, Klient może żądać
doprowadzenia do ich zgodności z Umową.

4.  
Sprzedawca
może odmówić doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową,
jeżeli doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową
jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.

5.  
Sprzedawca
doprowadza Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z Umową w rozsądnym
czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Klienta o
braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta,
uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty
doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową ponosi Sprzedawca.

6.  
Jeżeli
Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z Umową, Klient może złożyć
oświadczenie o obniżeniu ceny (jeśli były to usługi odpłatne) albo odstąpieniu
od Umowy, gdy:

a)    
doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej
lub Usługi cyfrowej z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,

b)   
Sprzedawca nie doprowadził Treści cyfrowej
lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową,

c)    
brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi
cyfrowej z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Treść
cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z Umową,

d)   
brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi
cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo
odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania z żądania doprowadzenia do
zgodności,

e)    
z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności
wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do
zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

7.     Klient
nie może odstąpić od umowy, jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są
dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi
cyfrowej z Umową jest nieistotny.

8.     Po
odstąpieniu od umowy Sprzedawca nie może wykorzystywać treści innych niż dane
osobowe dostarczone lub wytworzone przez Klienta w trakcie korzystania z Treści
cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczonych przez przedsiębiorcę stosownie do
przepisów ustawy o prawach konsumenta i z zawartymi tam wyjątkami.

 1. Sprzedawca
  nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności z Umową Treści cyfrowej lub
  Usługi cyfrowej, jeżeli środowisko cyfrowe Klienta nie jest kompatybilne z
  wymaganiami technicznymi, o których Sprzedawca poinformował go w sposób
  jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy w niniejszym Regulaminie lub w
  opisie danej Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej albo gdy  Klient, poinformowany w jasny i
  zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy o obowiązku współpracy ze
  Sprzedawcą w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych
  dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności
  Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową w odpowiednim czasie wynika z
  cech środowiska cyfrowego Klienta, nie wykonuje tego obowiązku.
 2. Reklamacja
  powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i
  nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji
  (np. rodzaj
  i datę wystąpienia niezgodności) oraz żądania związane z reklamacją. W
  przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do
  jej uzupełnienia.
 3. Reklamacja
  powinna zostać przesłana na adres e-mail Sprzedawcy podany w niniejszym
  regulaminie.
 4. Sprzedawca
  ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia
  otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na
  adres e-mail składającego reklamację lub w ten sam sposób, w który
  skontaktował się z nim Klient albo inny, uzgodniony z Klientem sposób.
 5. Sprzedawca
  będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji i
  zgodnie z polityką prywatności.

14.  Klient może skorzystać z
formularza reklamacji stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu, może
także skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie w celu zgłoszenia reklamacji
i uzyskania informacji na temat procesu jej rozpatrzenia.

 1. Sprzedawca
  jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej Treści lub
  Usłudze cyfrowej niezgodnej z Umową oraz Treści cyfrowej lub Usłudze
  cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od
  Umowy (jeśli były odpłatne).
 2. Sprzedawca
  ma obowiązek dokonać zwrotu Klientowi ceny należnej wskutek skorzystania z
  prawa odstąpienia od Umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później
  niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o
  odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny (jeśli były odpłatne).
 3. Sprzedawca
  dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego
  użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu,
  który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Zapisy
  niniejszego paragrafu odnoszą się do Konsumenta i do Przedsiębiorcy na
  prawach konsumenta.

 

 

1.     Klientowi będącemu Konsumentem lub
Przedsiębiorcą na prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od umowy
w terminie 14 dni, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 7.

2.    
Bieg
terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a) od objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub
wskazaną przez niego osobę, inną niż przewoźnik,

b) od objęcia w posiadanie przez Klienta ostatniego
Towaru/partii/części – w przypadku dostarczania wielu sztuk Towaru
dostarczanego osobno, podzielonego na partie lub części,

c) od objęcia w posiadanie przez Klienta pierwszego z
Towarów – w przypadku jego regularnego dostarczania przez czas oznaczony.

3.     Aby skorzystać z prawa odstąpienia
od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od
umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą
elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w
Sklepie). Aby zachować termin
do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą
wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu
do odstąpienia od Umowy.

4.     Przykładowa treść oświadczenia
(formularza) o odstąpieniu od Umowy znajduje się w załączniku do niniejszego
regulaminu. Klient może z niego skorzystać, ale nie musi. Nie jest to
obowiązkowe.

5.     Sprzedawca ma obowiązek
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta
o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego
płatności, w tym koszt dostawy Towaru, z zastrzeżeniem ust. 9 i 11 niniejszego
paragrafu.

6.     Sprzedawca dokonuje zwrotu
płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient,
chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się
dla niego z żadnymi kosztami.

7.     Prawo odstąpienia od umowy
zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w następujących przypadkach:

a)     o świadczenie usług, za które Klient
jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za
wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed
rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci
prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

b)    w której cena lub wynagrodzenie
zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje
kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c)     w której przedmiotem świadczenia
jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub
służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d)    w której przedmiotem świadczenia
jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności
do użycia;

e)     w której przedmiotem świadczenia
jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu
opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów
higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f)      w której przedmiotem świadczenia
są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają
nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g)     w której przedmiotem świadczenia
są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy
sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i
których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma
kontroli;

h)    w której Klient wyraźnie żądał,
aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub
konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których
wykonania Klient żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne
do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje
Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;

i)      w której przedmiotem świadczenia
są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w
zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j)      o dostarczanie dzienników,
periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k)     zawartej w drodze aukcji
publicznej;

l)      o świadczenie usług w zakresie
zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu
samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami
rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub
okres świadczenia usługi;

m)   o dostarczanie treści cyfrowych
niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Klient jest zobowiązany do
zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią
zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i
przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Klientowi potwierdzenie
utrwalone na papierze lub, za zgodą Klienta, na innym trwałym nośniku;

n)    o świadczenie usług, za które Klient
jest zobowiązany do zapłaty ceny w przypadku których Klient wyraźnie zażądał od
Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została
już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta.

8.     Sprzedawca może wstrzymać się ze
zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu
jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.     Jeżeli Klient wybrał sposób
dostarczenia Towaru inny niż najtańszy możliwy sposób dostawy oferowany przez
Sprzedawcę, Sprzedawca nie ma obowiązku zwrotu Klientowi poniesionych przez
niego dodatkowych kosztów.

10.  Klient jest zobowiązany zwrócić
Towary do Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od
dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli
Klient przed upływem terminu 14 dni odeśle zwracany Towar na adres Sprzedawcy.

11.  Klient jest zobowiązany pokryć
bezpośrednie koszty zwrotu Towaru tytułem odstąpienia od Umowy (koszty
odesłania Towaru do Sprzedawcy).

12.  Klient ponosi odpowiedzialność za
zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób
wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności
Towaru.

13.  W przypadku wystawienia faktury
korygującej faktura zostanie wystawiona przez Sklep w momencie zwrotu pieniędzy
na konto Klienta. Faktura korygująca zostanie wysłana do Klienta drogą
elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania Zamówienia, na co
Klient wyraża zgodę. Klient odeśle informację zwrotną o odebraniu przez niego
faktury korygującej.

14.  W przypadku odstąpienia od umowy o
dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej Sprzedawca od dnia otrzymania
oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy nie może wykorzystywać treści
innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Klienta w trakcie
korzystania z Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej dostarczonych przez
Sprzedawcę, z wyjątkiem treści, które:

a)    
są użyteczne wyłącznie w
związku z Treścią cyfrową lub Usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot Umowy;

b)   
dotyczą wyłącznie
aktywności Klienta w trakcie korzystania z Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej
dostarczonych przez Sprzedawcę;

c)    
zostały połączone przez
Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać
wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków;

d)   
zostały wytworzone przez
Klienta wspólnie z innymi Klientami, którzy nadal mogą z nich korzystać.

15. 
W przypadku, gdy Treści
zostały wytworzone przez Klienta wspólnie z innymi Klientami, którzy nadal mogą
z nich korzystać Sprzedawca na żądanie Klienta udostępnia mu treści inne niż
dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Klienta w trakcie
korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę.

16. 
Klient ma prawo odzyskać Treści
cyfrowe od Sprzedawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Sprzedawcy, w
rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu
maszynowego.

17. 
W przypadku odstąpienia od
umowy Sprzedawca może uniemożliwić Klientowi dalsze korzystanie z Treści
cyfrowych lub Usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie Klientowi
dostępu do treści cyfrowych.

18. 
W przypadku odstąpienia od
Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, Klient jest
zobowiązany zaprzestać korzystania z tej Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej i
udostępniania ich osobom trzecim.

19.  Zapisy niniejszego paragrafu dotyczą
Konsumenta i znajdują zastosowanie także w stosunku do Przedsiębiorcy na
prawach konsumenta.

 

 

1.    
Postanowienia
niniejszego paragrafu dotyczą Klientów Sklepu będących Przedsiębiorcami
zawodowymi, zgodnie z definicja zawartą w niniejszym regulaminie.

2.    
W przypadku sprzedaży
Towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu
cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi.

3.     W wypadku Klientów
będących Przedsiębiorcami zawodowymi Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o
świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na utrzymaniu konta Klienta
ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie
Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez
niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w
stosunku do Sprzedawcy.

4.     Sprzedawca ma prawo do odstąpienia
od umowy zawartej z Klientem będącym Przedsiębiorcą zawodowym bez podania
przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, poprzez przesłanie Klientowi
stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do
rejestracji Konta adres e-mail
. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku
do Sprzedawcy.

5.     W razie przesłania Towaru do
Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient będący Przedsiębiorcą zawodowym
obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy danym
rodzaju przesyłki. Niezwłocznie powinien dokonać czynności mających na
ustalenia odpowiedzialność przewoźnika. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za
utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż
do wydania go Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

6.     W stosunku do Klientów będących
Przedsiębiorcami zawodowymi Sprzedawca ma prawo samodzielnie wskazać i
ograniczyć dostępne metody płatności oraz wymagać dokonania przedpłaty w
całości albo części, niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu
płatności albo zawarcia umowy sprzedaży.

7.     Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta będącego
Przedsiębiorcą zawodowym z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy sprzedaży, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny Towaru oraz
kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży i złożonego Zamówienia, w przypadku
umyślnego wyrządzenia szkody. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu
utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy zawodowego.

8.     Rozstrzyganie ewentualnych sporów
pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, będącym Przedsiębiorcą zawodowym zostaje
poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

 

1.    
Przedsiębiorcą na prawach
konsumenta, jest taki przedsiębiorca, który dokonuje zakupów w Sklepie, które
są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie
posiadają dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z
przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej na podstawie
przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
zgodnie z art. 3855, art. 5564, art. 5565 i
art. 5765 ustawy Kodeks cywilny i art. 7 aa ustawy o prawach
konsumenta.

2.    
Przedsiębiorcę, o którym mowa
w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu, będą dotyczyć postanowienia niniejszego
regulaminu, które dotyczą Konsumenta tj. m.in.:

a)    
Usług cyfrowych świadczonych
drogą elektroniczną,

b)   
Odstąpienia od umowy zawartej
na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa,

c)    
Zawierania umów zobowiązujących do przeniesienia
własności towaru na Konsumenta,

d)    Reklamacji i niezgodności rzeczy sprzedanej z umową,

w zakresie
ograniczonym art. 7aa  ustawy o prawach
konsumenta oraz art. 3855, art. 5564, art. 5565
i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny. W pozostałym zakresie stosuje się
postanowienia Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców zawodowych.

3.    
Przedsiębiorca na prawach
konsumenta, akceptując niniejszy Regulamin podczas procesu zakupowego, a
następnie korzystając ze swoich uprawnień wymienionych w niniejszych
paragrafie, powinien uzupełnić stosowny formularz reklamacji lub odstąpienia od
umowy, a w szczególności dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego
status zgodny z art. 7 aa ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te
informacje w inny sposób.

4.     Przedsiębiorca, o którym mowa w ustępie powyższym oświadcza
w formularzu przesłanym do Sprzedawcy lub w inny sposób, że zakupiony Towar/y,
a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przez
niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla niego charakteru
zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności
gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, co czyni na dowód tego, że spełnia warunki, aby za
takiego przedsiębiorcę można było go uznać. Formularze stanowią załączniki do
niniejszego Regulaminu.

1.      
Towary, Treści cyfrowe
oraz Usługi cyfrowe świadczone przez Sprzedawcę, dostępne w Sklepie, treści,
teksty, logo, zdjęcia, nazwy firm, znaki towarowe,
logo Towarów,
Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych
innych autorów, szata graficzna
mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność
intelektualną Sprzedawcy i/lub osób trzecich będących ich
właścicielami/autorami, i które zostały udostępnione jedynie na użytek Sklepu,
co Klient akceptuje poprzez akceptację Regulaminu.

2.      
W przypadku zamiaru wykorzystania Towarów,
Treści cyfrowe oraz Usługi cyfrowe lub wyżej wymienionych elementów w sposób
sprzeczny ze wskazanym w niniejszym Regulaminie lub ich przeznaczeniem i
funkcjonalnościami, Klient obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Sprzedawcy.

3.    
Sprzedawca udziela Klientowi
licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej, bez prawa
do udzielania sublicencji na korzystanie z  Treści cyfrowych lub
Usług cyfrowych. Klient w ramach Umowy upoważniony jest
do korzystania z nich jedynie na własne potrzeby,
bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

a)            
W zakresie zapisu
utworu – zapis techniką cyfrową – utrwalenie poprzez cyfrowe przetwarzanie
na dedykowanej platformie (Koncie Klienta) utrzymywanej
przez Sprzedawcę,  

b)            
Wydruk na własne
potrzeby korzystania z materiałów w formacie pdf.
i doc. oraz docx., jeśli wynika to ze specyfiki Towaru, Treści
cyfrowych oraz Usług cyfrowych,

c)             
Zapis metodą cyfrową,
modyfikacje na własne potrzeby w zakresie wskazanym
w odpowiednich instrukcjach lub komentarzach, np. na własnym
dysku twardym lub w polecanych programach zewnętrznych.

4.     Licencja, o której mowa
w ust. 4 jest ważna przez czas trwania dostępu Klienta do Towarów,
Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych. Okres dostępu, a tym samym czas
trwania licencji wskazywany jest w opisie danego Towaru, Treści
cyfrowych  lub Usług cyfrowych, a jeśli
nie napisano inaczej zostaje udzielona na 365 dni od dnia Zamówienia. Wynagrodzenie
z tytułu udzielenia licencji zawiera się w zapłacie ceny danego Towaru,
Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dokonywanej przez Klienta. 

5.     Zakazane jest
w szczególności, zarówno co do całości Towaru, Treści cyfrowe lub
Usługi cyfrowej, jak i ich części, bez wyraźnej zgody Sprzedawcy: 

a)    
udostępnianie
i prezentowanie ich osobom trzecim, 

b)    publikowanie niezależnie
od formy publikacji, z wyjątkiem publikacji dozwolonej
w instrukcji lub komentarzach,

c)     kopiowanie, powielanie
na potrzeby inne niż własny użytek. 

6.     Klient zobowiązuje się dołożyć należytej
staranności, aby Towary, Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe (np. materiały
edukacyjne dostępne na platformie szkoleniowej) nie zostały ujawnione
osobom niepowołanym/trzecim. 

7.     Sprzedawca informuje niniejszym
Klienta, że jakiekolwiek rozpowszechnianie jakichkolwiek innych treści
albo Towarów, Treści cyfrowych oraz Usług cyfrowych udostępnionych
przez Sprzedawcę stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić
odpowiedzialność cywilną lub karną. Sprzedawca może także domagać się stosownego
odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub
niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

8.     Sprzedawca jest uprawniony
do okresowej aktualizacji Towarów, Treści cyfrowych lub  Usług cyfrowych zgodnie z postanowieniami
Regulaminu.  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2
RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych informuję, iż:

1.    
Administratorem danych
osobowych Klienta jest CORSA Irena Nowik, NIP:9660694166, REGON: 200058571,
zwany w Regulaminie również Sprzedawcą. 
Administrator samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych
Osobowych. Kontaktować z Administratorem możesz się używając poniższych danych:
e-mail:
kontakt@corsahairshop.pl , Numer telefonu: 600 227 270 lub pisemnie na adres
Administratora.

2.    
Dane osobowe Klienta
podawane w formularzach znajdujących się w Sklepie będą przetwarzane na
podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a Administratorem, do zawarcia
której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest to
konieczne dla wykonania tej umowy (realizacji zamówienia Towaru i założenia
Konta) a następnie utrzymywania Konta Klienta i obsługi Klienta związanej z
zawartą Umową.

3.    
Dane osobowe Klienta
mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących
podstawach prawnych:

a)    
wystawienia faktury i
spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);

b)   
realizacji transakcji
płatniczych za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych – na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);

c)    
rozpatrzenia
reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność
do zawarcia i/lub wykonania umowy);

d)   
ustalenia, dochodzenia
lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
(prawnie uzasadniony interes administratora);

e)    
kontaktu
telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);

f)     
przechowywania
nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie
uzasadniony interes administratora);

g)    
tworzenia rejestrów i
ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
(obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(prawnie uzasadniony interes administratora);

h)   
archiwalnym i
dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu
faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes
administratora);

i)     
wykorzystywania
cookies na stronie i podstronach Sklepu — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO (zgoda);

j)     
w celu marketingu
bezpośredniego kierowanego do Klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(prawnie uzasadniony interes administratora),

k)    
w celu wysyłki
newslettera lub innych nieodpłatnych Treści cyfrowych – na podstawie art. 6
ust. 1 lit. a RODO (zgoda) i na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie
uzasadniony interes administratora).

4.    
Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją Umowy
oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie
spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

5.    
Dane osobowe Klienta
będą przetwarzane przez okres realizacji Umowy, a także przez okres zabezpieczenia
ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi.
Następnie zostaną usunięte, chyba że zdecyduje się korzystać z usług
Administratora i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym mu celu.

6.    
Dane osobowe Klienta
będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład serwisy
świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca
usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi mailingu (newsletter) czy systemu
płatności, kancelarii prawnej, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w
prace Sklepu internetowego, itp.

7.    
W związku z faktem, że
Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Meta
Platforms Ireland Limited (Facebook i spółki zależne), Google, Microsoft
itp.  dane Klienta mogą być przekazywane
do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na
amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Meta Platforms
Ireland Limited (Facebook i spółki zależne) stosują mechanizmy zgodności przewidziane
przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne. Będą one
przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższa ochronę i
bezpieczeństwo danych, m.in. poprzez:  

a)    
współpracę z
podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których
została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej, 

b)   
stosowanie
standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak m to
miejsce np. w przypadku Google), 

c)    
stosowanie wiążących
reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy, 

lub tym, na
przekazywanie danych osobowych których, Klient wyraził zgodę.

8.    
Klient ma prawo
dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a
także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z
aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.
Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie
będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

9.    
Klient posiada też
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe
na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie
danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. 
Dane Klienta nie będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w
rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie podejmował
automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Klienta.

11. 
W celu zapewnienia
bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze
Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do
stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki
służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby
nieuprawnione.

12.  Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i
przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień
poprzez Sklep, oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce
prywatności, która znajduje się pod adresem:
Polityka prywatności – corsahairshop.pl

13.  §18
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW
I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 

1.     Sprzedawca wyraża zgodę na
poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku
z zawartymi umowami o dostarczenie Towaru na drodze postępowania mediacyjnego.
Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2.     Konsument ma możliwość
skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:

a)     zwrócenia się do stałego
polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem
o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy,

b)     zwrócenia się do wojewódzkiego
inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu
między Klientem a Sprzedawcą,

c)     bezpłatnego skorzystania z pomocy
powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej,
do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja
Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

3.    
Bardziej
szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie
internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w
siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników
konsumentów, organizacji społecznych,
do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich
Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

4.     Konsument może również skorzystać
z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy
rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do
pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających

z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

5.    
Sprawa
może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania
reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to
zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym
zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i
właściwością ogólną.

6.    
Zapisy
niniejszego paragrafu dotyczą Konsumenta i znajdują zastosowanie także w
stosunku do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

 

1.  
W ramach Sklepu
prezentowanie są opinie klientów Sklepu i / lub osób, które skorzystały z usług
Sprzedawcy.

2.  
 Opinie w Sklepie mogą pojawiać się w różnych
miejscach Sklepu i na różnych podstronach : w opisie Towaru, w specjalnej
zakładce służącej do zostawiania opinii pod danym Towarem, w zakładce „Opinie”
lub tym podobnej. Mogą też odsyłać do zewnętrznych narzędzi czy serwisów
prezentujących opinie klientów np. do wizytówki Google, do social mediów, w tym
fanpage na Facebooku i zakładki „Recenzje/ Opinie” albo do serwisów typu
Opineo, Ceneo, itp. Mogą być także prezentowane w różnym formacie, np. video,
pdf, opinii pisemnej z wizerunkiem i danymi klienta danego Towaru, z częściowo
prezentowanymi danymi osobowymi lub bez żadnych danych osobowych.

3.  
Każdy klient Sklepu ma
możliwość pozostawienia opinii o zakupionym Towarze i tym samym wyraża zgodę na
publikowanie jej w ramach Sklepu i w celach określonych przez Sprzedawcę.

4.  
Sprzedawca dokłada
wszelkich starań, aby prezentowane w Sklepie i na podstronach Sklepu opinie
były rzetelne i pochodziły od osób, które są rzeczywistymi klientami Sklepu.
Podejmuje w tym celu uzasadnione i proporcjonalne kroki zawarte w niniejszym
regulaminie, aby sprawdzić, czy opinie te pochodzą od klientów. Między innymi:
podejmuje próby uzyskania zgody na publikowanie opinii w celach marketingowych
poza Sklepem, na rozpowszechnianie wybranych lub wszystkich opinii albo
sprawdza, czy dana opinia pochodzi od klienta Sklepu.

5.  
Opinie prezentowane w
ramach Sklepu są weryfikowane przez Sprzedawcę w ten sposób, że
klient ma  możliwość pozostawienia opinii jedynie po
zalogowaniu się na swoje konto klienta.
 

6.  
Jeśli opinia budzi
wątpliwości Sprzedawcy nie jest prezentowana w ramach Sklepu. Osoba, która
pozostawiła opinię, która nie została opublikowana albo została usunięta przez
Sprzedawcę ma możliwość skontaktowania się ze Sprzedawcą celem wyjaśnienia
sytuacji i ustalenia przyczyn.

7.  
Sprzedawca nie jest
zobowiązany publikować opinii w Sklepie i jest uprawniony do ich usuwania w
przypadku, gdy według niego jest to uzasadnione. Może też publikować opinie
wybrane.

8.  
Sprzedawca nie
korzysta z opinii kupionych, sponsorowanych, albo uzyskanych w sposób
barterowy. Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie
nieprawdziwych opinii lub rekomendacji albo zniekształcania opinii lub
rekomendacji w celu promowania Towarów w Sklepie. 

 

1.     Umowy zawierane poprzez Sklep
internetowy oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim i w oparciu o
przepisy prawa polskiego.

2.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo
do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany
przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te
zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany
technologii. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na platformie
internetowej Sprzedawcy na podstronie: Regulamin.

3.     Do umów zawartych przed zmianą
Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.

4.     W przypadku, gdyby jakiekolwiek
postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, Sprzedawca
deklaruje zastosowanie wskazanego postanowienia.

5.     Rozstrzyganie ewentualnych sporów
pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu
Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami
Kodeksu postępowania cywilnego.

6.     W sprawach nieuregulowanych w
niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy
prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta,
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o
Ochronie Danych Osobowych (RODO).

 

Link do polityki prywatności: Polityka prywatności –
corsahairshop.pl

Link do niniejszego Regulaminu: Regulamin sklepu –
corsahairshop.pl

Link do wersji regulaminu
obowiązującej do dnia 31.12.2022 r. Regulamin sklepu –
corsahairshop.pl

 


ZAŁĄCZNIK nr 1 – WZÓR
FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU KONSUMENTA

 

Miejscowość, data: …………………………….

 

Imię i nazwisko/firma:
…………………………….

Adres zamieszkania:
……………………………….

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia:
…………………………….

 

CORSA Irena Nowik

16-050 Michałowo

ul. Młynowa 24

 

Reklamacja Towaru
/ Treści cyfrowej/ Usługi cyfrowej przez Konsumenta

 

Niniejszym zawiadamiam, iż
zakupiony przeze mnie w dniu……………………………………………….
Towar/ Treść Cyfrowa/ Usługa cyfrowa ……………………………………………………… ……………………………………………[informacja] jest niezgodna z Umową.

Brak zgodności z Umową polega
na ………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..[opis niezgodności z umową].

Niezgodność została
stwierdzona w dniu………………………………………………….. .

Z uwagi na powyższe, żądam (w
przypadku Towarów):

      wymiany Towaru _______________________

     
naprawy Towaru
_______________________

     
obniżenia ceny
_______________________

     
odstępuję od umowy.

 

Z uwagi na powyższe, żądam (w przypadku Treści
cyfrowych, Usług cyfrowych):

·      
doprowadzenia do
zgodności z Umową

·      
obniżenia ceny _______________________

·      
Odstępuję od Umowy.

 

Numer rachunku bankowego do
zwrotu środków: …………………………………………………………………………………………………………………………

 

Posiadacz rachunku bankowego:
………………………………..………………………………….

 

Data: ____________________    Podpis
Konsumenta: __________________


ZAŁĄCZNIK nr 2 – WZÓR
FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

 

Miejscowość, data: …………………………….

 

Imię i nazwisko/firma:
…………………………….

Adres firmy:  ……………………………….

NIP: ……………………………

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia:
…………………………….

 

CORSA Irena Nowik

16-050 Michałowo

ul. Młynowa 24

 

 

Reklamacja Towaru
/ Treści cyfrowej/ Usługi cyfrowej Przedsiębiorcy na prawach konsumenta

 

Niniejszym zawiadamiam, iż
zakupiony przeze mnie w
dniu………………………………………………. Towar/ Treść
Cyfrowa/ Usługa cyfrowa ……………………………………………………… ……………………………………………[informacja] jest niezgodna z Umową.

Brak zgodności z Umową polega
na
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..[opis niezgodności z umową].

Niezgodność została
stwierdzona w dniu………………………………………………….. .

Z uwagi na powyższe, żądam (w
przypadku Towarów):

     
wymiany Towaru
_______________________

     
naprawy Towaru
_______________________

     
obniżenia ceny
_______________________

     
odstępuję od umowy.

 

Z uwagi na powyższe, żądam (w przypadku Treści
cyfrowych, Usług cyfrowych):

·      
doprowadzenia do
zgodności z Umową

·      
obniżenia ceny
_______________________

·      
Odstępuję od Umowy.

 

Numer rachunku bankowego do
zwrotu środków: …………………………………………………………………………………………………………………………

 

Posiadacz rachunku bankowego:
………………………………..………………………………….

 

 

Jednocześnie, oświadczam, że
zakupiony Towar/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane
z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla
mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu
wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności
gospodarczej znajdujące się w CEIDG:

PKD NR
…………………………… Opis: ……………………………………………………………………

PKD NR
…………………………… Opis: ……………………………………………………………………

PKD NR
…………………………… Opis: ……………………………………………………………………

PKD NR ……………………………
Opis: ……………………………………………………………………

PKD NR
…………………………… Opis: ……………………………………………………………………

 

Data: ____________________          Podpis: __________________


ZAŁĄCZNIK nr 3 – WZÓR
FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU KONSUMENTA

 

Miejscowość, data: …………………………….

 

Imię i nazwisko/firma:
…………………………….

Adres zamieszkania:
……………………………….

E-mail (o ile dostępny):
…………………………….

Numer telefonu (o ile
dostępny): …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia:
…………………………….

 

CORSA Irena Nowik

16-050 Michałowo

ul. Młynowa 24

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej poza
lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w przypadku Konsumenta

 

Niniejszym oświadczam, że
odstępuję od umowy ……………………………………………. nr
…………………………………….. zawartej dnia
………………………………………… dotyczącej następujących
Towarów:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Proszę o zwrot kwoty
……………… zł (słownie
………………………………………………………złotych)
poprzez:

·      
przekaz pocztowy na
adres
………………………………………………………………..…. [wypełnić jeśli dotyczy],

·      
na rachunek bankowy o
numerze:
…………………………………………………………………………………………
[wypełnić jeśli dotyczy].

 

Data: _____________________              Podpis Konsumenta: _____________

 

Skutki odstąpienia od
umowy – pouczenie

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu
wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z
wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu
dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez
nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w
którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia
od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych
sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji,
chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym
przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 


ZAŁĄCZNIK nr 4 – WZÓR
FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH
KONSUMENTA

 

Miejscowość, data: …………………………….

 

Imię i nazwisko/firma:
…………………………….

Adres firmy:  ……………………………….

NIP: ……………………………

E-mail (o ile dostępny):
…………………………….

Numer telefonu (o ile
dostępny): …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia:
…………………………….

 

CORSA Irena Nowik

16-050 Michałowo

ul. Młynowa 24

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej poza
lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w przypadku Przedsiębiorcy na prawach
konsumenta

 

Niniejszym oświadczam, że
odstępuję od umowy ……………………………………………. nr
…………………………………….. zawartej dnia
………………………………………… dotyczącej następujących
Towarów : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Proszę o zwrot kwoty
……………… zł (słownie
………………………………………………………złotych)
poprzez:

     
przekaz pocztowy na
adres ………………………………………………………………..….
[wypełnić jeśli dotyczy]

     
na rachunek bankowy o
numerze:
…………………………………………………………………………………………
[wypełnić jeśli dotyczy],

Jednocześnie, oświadczam, że
zakupiony Towar/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane
z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla
mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu
wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Na dowód tego wymieniam
poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej znajdujące się w CEIDG:

 1. PKD NR …………………………… Opis: ………………………………………………
 2. PKD NR …………………………… Opis: ………………………………………………
 3. PKD NR …………………………… Opis: ………………………………………………
 4. PKD NR …………………………… Opis: ………………………………………………
 5. PKD NR …………………………… Opis: ………………………………………………
 6. PKD NR …………………………… Opis: ………………………………………………
 7. PKD NR …………………………… Opis: ………………………………………………

 

Inny dowód: ………………………………………………………………………………………..

 

 

 

Data: _____________________              Podpis: _____________

 

 

Skutki odstąpienia od
umowy – pouczenie

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu
wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z
wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu
dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez
nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym
zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od
niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów
płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że
wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie
poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.